هنوزم آسمانم را تو خورشیدی ...

  • ۰۲:۳۷

کجایین یلدا خانوم ؟:((

برگردین لطفا :'((


ایشالا هر جا هستین صحیح و سلامت و شاد باشین ...

ولی تو رو خدا نبندین و برگردین و باشین خواهشا !

میدونم خیلی خودخواهی است که بگم بمونین چون هیچی نمیدونم اینکه چرا رفتین و نیستین ولی خدایی برگردین و بمونین ...

ممنونم 


  • ۵۲
Designed By Erfan Powered by Bayan