عید یعنی همیشه همین فردا

  • ۱۰:۰۵

   

بیا بی خبر به خواب هفت سالگی بر گردیم

غصه هامان گوشه گنجه بی کلید 

مشقهامان نوشته 

تقویم تمام مدارس در باد 

و عید یعنی همیشه همین فردا 

نه دوش و نه امروز ...   • ۲۸
Designed By Erfan Powered by Bayan